С Т А Т У Т
КАМ’ЯНСЬКОГО
ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 02541496Погоджено на загальних

зборах колективу

Протокол № 3

від 21 грудня 2016 року1. Загальні положення


1.1. КАМ’ЯНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ (далі – вище професійне училище) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та підготовку за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» або робітників, діяльність яких пов'язана зі складною організацією праці з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Вище професійне училище може здійснювати допрофесійну підготовку, загальноосвітню підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Повне найменування українською мовою:

КАМ’ЯНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ.

Скорочене найменування українською мовою: КАМ’ЯНСЬКЕ ВПУ.

1.2. Рішенням Народного Комісаріату металургійної промисловості СРСР в 1940 році Школа фабрично-заводського учнівства при металургійному заводі ім. Дзержинського реорганізована в ремісниче училище № 1 м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, яке відповідно до наказу Головного управління Трудових резервів Української РСР від 18.08.1955 № 261 реорганізовано в Технічне училище № 8
м. Дніпродзержинськ, що згідно із наказом Дніпропетровського обласного управління трудових резервів від 16.05.1963 № 226 реорганізовано та перейменовано на Міське професійно-технічне училище № 22 м. Дніпродзержинськ.

Відповідно до наказу Державного комітету Української РСР з професійно-технічної освіти від 13.07.1984 № 156/3 Міське професійно-технічне училище № 22 м. Дніпродзержинськ реорганізовано в Середнє професійно-технічне училище № 22 м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, яке згідно із наказом управління народної освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 27.07.1992 № 69 «Про зміни назв і нумерації профтехучилищ області» перейменовано на Професійно-технічне училище № 22 м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2003 № 362 «Про реорганізацію ПТУ № 22 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у Дніпродзержинське вище професійне училище» Професійно-технічне училище № 22 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області реорганізовано шляхом зміни типу та йому встановлено повне найменування: Дніпродзержинське вище професійне училище.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.11.2016 № 1452 «Про зміну назви професійно-технічних навчальних закладів м. Кам’янське» Дніпродзержинське вище професійне училище перейменовано на КАМ’ЯНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ.
КАМ’ЯНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ є правонаступником прав і обов’язків Дніпродзержинського вищого професійного училища.

Вище професійне училище утворене та зареєстроване у порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3. Відповідно до підпункту 3 пункту 1 постанови Верховної Ради України від 19 травня 2016 р. № 1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» місто Дніпродзержинськ у Дніпропетровській області перейменовано на місто Кам’янське та згідно із розпорядженням Дніпродзержинського міського голови від 19 лютого 2016 р. № 57-р «Про перейменування вулиць міста Дніпродзержинськ та селища міського типу Карнаухівка» назва проспекту Пеліна перейменована на проспект Гімназичний, тому місцезнаходження вищого професійного училища:
Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Гімназичний, 10.

1.4. Головним завданням вищого професійного училища є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

1.5. До основних повноважень і напрямів діяльності вищого професійного училища належать:
а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;
б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
в) розроблення робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
г) розроблення правил прийому учнів, слухачів до вищого професійного училища на основі типових правил прийому;
ґ) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень заінтересованих центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;
д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей-інвалідів/інвалідів І – ІІІ групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
е) атестація педагогічних працівників;
є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
ж) здійснення професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючого та незайнятого населення;
з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах в установах, організаціях;
и) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, слухачів, працівників;
і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
ї) визначення структури і штатного розпису вищого професійного училища з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;
к) видача документів про освіту встановлених зразків.

1.6. Вище професійне училище надає платні освітні та інші послуги, визначені вищим професійним училищем відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

Вище професійне училище відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про професійно-технічну освіту» може здійснювати в установленому порядку підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та іноземців, які приїхали в Україну на навчання.

1.7. Вище професійне училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 липня 2000 р. за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за
№ 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Статут вищого професійного училища розроблено відповідно до вимог актів законодавства, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 Статуту та вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу.

1.9. Міністерство освіти і науки України, місцевий орган управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених актами законодавства України здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у вищому професійному училищі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими у відповідності до законодавства та затвердженими у встановленому порядку.

1.10. Акредитоване вище професійне училище може присвоювати випускникам, які завершили повний курс навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, як високий рівень робітничої кваліфікації (розряд, клас, категорію), так і освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

2. Цивільна правоздатність


2.1. Цивільні права та обов’язки вищого професійного училища виникають з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2. Вище професійне училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України.

2.3. Вище професійне училище несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, слухачів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

2.4. Вище професійне училище може мати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи та утворювати в установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

2.5. Вище професійне училище здійснює освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.

2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, вище професійне училище може укладати договори, в тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими об’єктами господарювання.

3. Навчально-виробничий процес


3.1. Навчально-виробничий процес у вищому професійному
училищі – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських, релігійних організацій, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-технічну, професійно-теоретичну, професійно- практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2. Навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.7, 1.8 розділу 1 Статуту.

3.3. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», а також підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за відповідною галуззю знань (спеціальністю), здійснюється за професіями (спеціальностями), визначеними вищим професійним училищем згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у вищому професійному училищі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені вищим професійним училищем спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі типових навчальних планів і програм, а також відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135. Розроблені вищим професійним училищем робочі навчальні плани і програми затверджуються у встановленому порядку.

3.5. Здобуття професійно-технічної освіти у вищому професійному училищі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Вище професійне училище самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів, слухачів, а також поряд з уроками практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідницькі та лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів вищого професійного училища здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.

3.6. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту в вищому професійному училищі або іншому навчальному закладі.

Загальноосвітня підготовка учнів у вищому професійному училищі здійснюється відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням профільності навчання та специфіки умов набуття робітничої професії.

Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

У вищому професійному училищі може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою в вищому професійному училищі відповідно до договорів, укладених із загальноосвітніми навчальними закладами.

3.7. Прийом громадян на навчання до вищого професійного училища здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими вищим професійним училищем на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355, та відповідно до вимог державного та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією, учнів, які завершили навчання на другому ступені і мають повну загальну середню освіту. Також, на третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені та мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, подають директору вищого професійного училища відповідну заяву.

Директор вищого професійного училища, з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються вищим професійним училищем за погодженням із місцевим органом управління професійно-технічною освітою, в основі яких мають бути здібність, старанність та результати навчання на другому ступені професійно-технічної освіти.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора вищого професійного училища.

Зарахування осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

3.8. Навчальний рік у вищому професійному училищі розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками робітничих кадрів.

Відповідно до вимог типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти для учнів вищого професійного училища, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюються щорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2 - у зимовий та 9-у літній періоди); для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:
а) академічна година тривалістю 45 хвилин;
б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

3.10. Навчальні групи теоретичної підготовки у вищому професійному училищі комплектуються чисельністю не більше як 30 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше як 12 чоловік.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше як 6 чоловік.

У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, вище професійне училище може, за погодженням із замовником робітничих кадрів, встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.11. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів вищого професійного училища здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

Відвідування занять учнями, слухачами вищого професійного училища є обов'язковим.

3.12. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

3.13. Навчання у вищому професійному училищі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. за № 124/3417 та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Випускникам, які завершили навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» з набутої спеціальності відповідної кваліфікації і видається диплом, зразок якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.15. Диплом кваліфікованого робітника (молодшого спеціаліста) з відзнакою видається випускникам вищого професійного училища, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам вищого професійного училища, які виконали вимоги зазначені у абзаці першому пункту 3.15 розділу 3 цього Статуту та мають здобутки в дослідно-експериментальній діяльності (творчій роботі), що підтверджено рекомендацією предметної або циклової комісії.

3.16. Учні, слухачі, які не завершили повного курсу навчання у вищому професійному училищі, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, мають право на достроковий випуск і одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.17. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом органу державного нагляду за охороною праці, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.

3.18. Випускникам вищого професійного училища, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти за місцем її здобуття.

За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник вищого професійного училища, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.19. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602, та Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015
№ 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369.

3.20. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищому професійному училищі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об'єднання педагогічних працівників.

3.21. Мова навчання у вищому професійному училищі визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

4. Статус учнів, слухачів


4.1. Учні вищого професійного училища – це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи, зараховані до вищого професійного училища на навчання за програмами первинної професійної підготовки або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти та зараховані до вищого професійного училища на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.

4.2. Слухачі вищого професійного училища – це особи, зараховані до вищого професійного училища на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3. Права і обов'язки учнів, слухачів вищого професійного училища визначаються законодавством України та цим Статутом.

4.4. Учні, слухачі вищого професійного училища мають право на:
а) належні умови навчання за обраною професією;
б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
в) навчання професії за індивідуальною програмою;
г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами вищого професійного училища;
ґ) матеріальну допомогу;
д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;
е) безоплатне користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з вищим професійним училищем угоди, у тому числі і на контрактній основі;
і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
ї) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
к) участь в об'єднаннях громадян;
л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування та пільговий проїзд учнів, слухачів до місця навчання і додому в порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачити на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

4.5. Відволікання учнів, слухачів вищого професійного училища за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.7. Учні, слухачі вищого професійного училища зобов'язані:
а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
ґ) додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;
д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
е) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
є) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесах.

4.7. Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами вищому професійному училищу, підприємству, установі, організації відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

4.8. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з вищого професійного училища.

Заходи впливу до учня, слухача вищого професійного училища застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом директора вищого професійного училища.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з вищого професійного училища визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.9. Учень, слухач може бути відрахований з вищого професійного училища за:
а) власним бажанням;
б) незадовільну успішність, поведінку;
в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г) вироком суду, що набрав законної сили;
ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;
д) станом здоров'я;
е) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з вищого професійного училища може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.10. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у вищому професійному училищі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.11. Час навчання у вищому професійному училищі зараховується до трудового стажу учня, слухача.

Випускникам вищого професійного училища денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

4.12. Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством.

4.13. Інші питання соціального захисту учнів, слухачів вищого професійного училища регулюються законодавством.

4.14. Учневі вищого професійного училища видається учнівський квиток встановленого зразка.

5. Педагогічні працівники


5.1. Перелік посад педагогічних працівників вищого професійного училища, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998р. № 1240, та іншими нормативно-правовими актами.
5.2. Педагогічною діяльністю в вищому професійному училищі займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника. До педагогічних працівників відносяться працівники, визначені актами законодавства.

На посади педагогічних працівників вищого професійного училища можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників вищого професійного училища визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.

Навчальний процес на третьому ступені вищого професійного училища здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання І категорії.

Вище професійне училище може залучати до педагогічної роботи на третьому ступені професійно-технічної освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у порядку встановленому законодавством.

5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника вищого професійного училища займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.
Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

5.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників вищого професійного училища директор у порядку, визначеному законодавством.

5.5. Педагогічні працівники вищого професійного училища мають право на:
а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства;
б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
в) пенсію за вислугу років за наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно із законодавством;
г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;
ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою вищого професійного училища відповідно до їх призначення;
д) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;
е) захист професійної честі та гідності;
є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності вищого професійного училища, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації вищого професійного училища;
ж) захист персональних даних.

5.6. Працівники вищого професійного училища зобов'язані:
а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
б) на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність, забезпечувати умови для виконання учнями, слухачами навчальних планів і програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів, слухачів;
в) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
г) виховувати у учнів, слухачів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
ґ) дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня, слухача;
д) сприяти зростанню престижу вищого професійного училища;
е) дбайливо ставитись до майна вищого професійного училища;
є) дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;
ж) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

5.7. Педагогічні працівники вищого професійного училища несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

6. Загальне управління вищим професійним училищем


6.1. Вище професійне училище належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

6.2. Керівництво діяльністю вищого професійного училища здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки України відповідно до законодавства.

Директор вищого професійного училища проходить атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Контракт з директором вищого професійного училища може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора.

Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством.

6.3. Директор вищого професійного училища:
а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, молодших спеціалістів;
б) діє від імені вищого професійного училища;
в) у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності вищого професійного училища;
г) приймає на посади та звільняє з посад працівників вищого професійного училища, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;
ґ) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
д) видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів вищого професійного училища та застосовує передбачені законодавством стягнення;
е) затверджує, в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників вищого професійного училища;
є) встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників вищого професійного училища за конкретні результати праці;
ж) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;
з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів, слухачів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;
и) забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за вищим професійним училищем майна відповідно до законодавства України.

Органи управління професійно-технічної освітою можуть делегувати директору вищого професійного училища інші повноваження.
Директор вищого професійного училища щорічно звітує перед загальними зборами колективу вищого професійного училища.

6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого професійного училища є загальні збори колективу вищого професійного училища, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу вищого професійного училища скликаються не менше одного разу на рік.

6.5. Загальні збори колективу вищого професійного училища уповноважені:
а) погоджувати Статут вищого професійного училища та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;
б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку вищого професійного училища, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази вищого професійного училища;
в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора вищого професійного училища;
г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора вищого професійного училища;
ґ) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;
д) обирати комісію з трудових спорів;
е) заслуховувати щорічний звіт директора вищого професійного училища;
є) розглядати та укладати колективний договір.

6.6. Рішення загальних зборів колективу вищого професійного училища вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу вищого професійного училища має дорадчий характер.

6.7. У вищому професійному училищі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка
розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор вищого професійного училища.

6.9. У вищому професійному училищі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

Директор та головний бухгалтер вищого професійного училища несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7. Фінансування та матеріально-технічна база


7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення вищого професійного училища визначаються Бюджетним кодексом України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» іншими законодавчими актами.

Фінансування професійної підготовки, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у вищому професійному училищі в межах обсягів державного замовлення та/або регіонального замовлення, здійснюється відповідно до законодавства.

Вище професійне училище є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

У вищому професійному училищі заборонено розподіл отриманих вищим професійним училищем доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) вищого професійного училища використовуються виключно для фінансування видатків на утримання вищого професійного училища, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямків діяльності вищого професійного училища, визначених цим Статутом.

7.2. Обсяги бюджетного фінансування вищого професійного училища не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

7.3. Додаткові джерела фінансування вищого професійного училища визначаються законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4. Додатковими джерелами фінансування є:
а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі підготовку і перепідготовку робітників за замовленнями служби зайнятості населення;
б) плата за надання додаткових освітніх послуг;
в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;
г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;
д) валютні надходження;
е) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;
є) кошти, що отримані вищим професійним училищем за надання платних послуг, що визначені Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України вище професійне училище впродовж бюджетного періоду може отримувати видатки на його утримання одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного
залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5. Кошти, що надходять вищому професійному училищу від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, знаходяться у його розпорядженні за умови, якщо вони спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.6. Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти
не можуть бути вилучені з рахунків вищого професійного училища, окрім випадків передбачених законодавством.

7.7. П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів вищого професійного училища направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів вище професійне училище використовує навчально-матеріальну базу та земельні ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актів на право постійного користування землею, інших правовстановлюючих документів.

Приміщення і споруди вищого професійного училища обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9. Майно вищого професійного училища: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплене за вищим професійним училищем на праві оперативного управління.

Функції управління майном, що закріплене за вищим професійним училищем, здійснює Міністерство освіти і науки України.
Майно та земельні ділянки, що закріплені за вищим професійним училищем не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність, а також оренду (суборенду) юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

7.10. Передача вищого професійного училища з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства.
Списання майна вищого професійного училища здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314.

7.11. Вище професійне училище несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12. Вище професійне училище має право отримувати безкоштовно від суб'єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

8. Міжнародне співробітництво


8.1. Вище професійне училище має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8.2. Вище професійне училище має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

8.3. Вище професійне училище має право на державне сприяння щодо зовнішньоекономічної діяльності, а саме: отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходить з-за кордону для навчально-виробничих цілей.

8.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються вищим професійним училищем для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

9. Порядок внесення змін до Статуту


9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно з законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його нової редакції, що затверджуються і погоджуються у тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації


10.1. Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи вищого професійного училища приймає Міністерство освіти і науки України. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) вищого професійного училища здійснюється згідно з законодавством.

10.2. При реорганізації вищого професійного училища вся
сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).

10.3. Ліквідація вищого професійного училища здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. Вище професійне училище вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.4. Під час ліквідації або реорганізації вищого професійного училища вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства.

10.5. У разі ліквідації вищого професійного училища (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) його активи повинні бути передані одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).