ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання до Кам’янського вищого професійного училища для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2019році


І. Загальні положення

1. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Кам’янському ВПУ є відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та затверджені педагогічною радою Правила прийому до Кам’янського вищого професійного училища (далі Правила прийому).

2. Правила прийому розроблені приймальною комісією Кам’янського ВПУ відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освітні науки України від 10.10.2018 р. № 1082 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.10 2018 р. №1231/32683.

3. Кам’янське ВПУ (далі училище) оголошу прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в межах ліцензійного обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266:

на спеціальність 131 «Прикладна механіка» («Зварювальне
виробництво») (сертифікат серія НД № 0496537 термін дії 01.07.2027р.);

на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» («Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд») (сертифікат серія НД № 0496538 термін дії 01.07. 2027р.).

4. До училища для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на конкурсній основі за денною формою навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

5. Вступники приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання).

6. Організацію прийому вступників до училища здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора училища. Головою приймальної комісії є директор училища. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу освіти, відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10. 2015р. №1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015р. за № 1353/27798.

Директор училища забезпечує дотримання законодавства України, цих правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання директором відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до училища, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) училища в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

7. Особливості прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно- технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом № 560.

8. Особливості прийому осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом № 697.

9. Прийом на навчання за регіональним та/або державним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України здійснює розміщення регіонального та/або державного замовлення в розрізі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

II. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету (регіональне замовлення).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних акладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.

III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

Понеділок - п’ятниця: з 9:00 до 18:00, перерва з 12:00 до 13:00.

Субота - з 9:00 до 14:00, без перерви.

Неділя - вихідний.

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника строки прийому заяв і документів, фахові випробування, які проводить училище, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:IV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі до училища

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою навчання подають заяви тільки у паперовій формі.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії училища. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації) та форми навчання.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу (паспорт);

- військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу (паспорта);
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
- медичну довідку за формою 0-86У;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копію військового квитка або посвідчення про приписку.

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією училища. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

7. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до училища протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних випробувань фіксується в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

10. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована училищем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

V. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється за результатами вступних випробувань - у формі іспиту з української мови та фахових вступних випробувань.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

4. Конкурсний бал розраховується для вступу на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:
конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 +ОУ,

де ПІ - оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 або 2019 року;

П2 - оцінка фахового вступного випробування;

ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Мінімальне значення кількості балів з вступних іспитів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі - чотири бали.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10.

Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2

5. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

6. Програми вступних іспитів та фахових випробувань розробляються і затверджуються головами приймальних комісій училища не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів і обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах (веб-сторінках) навчального закладу. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені училищем, розглядає Апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора училища.

Вступник має право подати заяву на ім’я голови Приймальної комісії училища щодо ознайомлення з екзаменаційною оцінкою, отриманої ним на вступному випробуванні не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування.

Заяви та апеляції, подані не в установлені терміни, а також подані від інших осіб, крім абітурієнтів, до розгляду не приймаються і не розглядаються.

Апеляція розглядається не пізніше наступного робочого дня після її подання.

Після закінчення засідання Апеляційної комісії протокол з висновками щодо оцінювання екзаменаційної роботи вступника підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Результатом розгляду апеляції є прийняття одного з рішень:

- оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється;

- оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується (зменшується) до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до затверджених критеріїв оцінювання).

Якщо Апеляційна комісія приймає рішення про зміну результату вступного випробування, нова оцінка виставляється цифрою та прописом в протоколі комісії. Потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та до аркушу результатів вступних випробувань вступника. Зміни також вносяться у справу абітурієнта до ЄДЕБО.

9. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів за результатами апеляцій приймальна комісія після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

10. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробувань, які не прийняті на навчання, зберігаються до 01 березня 2020 року, потім знищуються, про що складається акт.

VI. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є зарахування за співбесідою.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за регіональним та/або державним замовленням є можливість:

- зарахування за результатами співбесіди на місця регіонального та/або державного замовлення.

2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця регіонального та/або державного замовлення.

VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті училища.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним та/або державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті училища відповідно до строків, визначених приймальною комісією.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії училища.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті училища, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

VIII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального та/або державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі III цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального та/або державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітньо- кваліфікаційний рівень та додатка до нього, та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії училища. Подані оригінали документів зберігаються в училищі протягом усього періоду навчання.

2. Особи, які в установлені строки, визначені в розділі III цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального та/або державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним та/або державним замовленням, крім випадків, визначених у розділі X цих Правил.

IX. Коригування списку рекомендованих до зарахування


1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам як, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального та/або’ державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу VIII цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за регіональним та/або державним замовленням, оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у заклад, вищої освіти за місцем навчання за регіональним та/або державним замовленням протягом усього строку навчання.

X. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором училища на підстав, рішення приймальної комісії. Накази про зарахування „а навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенд, приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) училища у вигляді списку зарахованих у строки, визначені у розділі III цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника визначених пунктом 5 розділу XI цих Правил.

3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням вилучаються з наказу про зарахування до училища. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища, про що видається відповідний наказ.

5. На звільнені в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу місця може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

XI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до Кам’янського ВПУ

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Акредитація журналістів у Приймальній комісії училища здійснюється шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації на ім’я голови Приймальної комісії училища або за рекомендаціями професійного об’єднання журналістів. Перелік акредитованих журналістів затверджується директором училища і передається Приймальній комісії.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії училища. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Училище зобов’язане створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним та/або державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю), оприлюднюються на веб- сайті (веб-сторінці) училища не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за співбесідою є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, спеціальності (спеціалізації), обсяг місць, що фінансуються за регіональним та/або державним замовленням, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до училища здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою “Конкурс”, на підставі даних Єдиної бази.