ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Дніпродзержинського вищого професійного училища в 2017 році


1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1.1. Правила прийому до Дніпродзержинського вищого професійного училища (далі – правила прийому до училища) є обов’язковими для прийому молоді в училище.
1.2. До Дніпродзержинського ВПУ приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно
від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, які визнані біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом до Дніпродзержинського ВПУ здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- кваліфікований робітник;
- молодший спеціаліст.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2017 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
1.6. Прийом громадян понад державне (регіональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ


2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Дніпродзержинського ВПУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до Дніпродзержинського ВПУ на 2017рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором Дніпродзержинського ВПУ за погодженням з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності випускників;
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до Дніпродзержинського ВПУ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації або інформаційні стенди. Перелік професій, за якими здійснюється прийом для первинної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», вимоги, щодо освітнього рівня вступників за кожною професією, обмеження прийому вступників за віком та статтю, обсяги прийому за державним замовленням, обумовлені наявними ліцензіями на право надання послуг з професійно-технічної освіти, обсягами доведеного державного замовлення, Переліком робіт, на яких забороняється праця неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я
від 31.03.1994р. № 46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», зареєстрованим в Міністерстві юстиції від 28.07.1994 р. за №176/385 та Переліком робіт, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 29.12.1993р. № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», зареєстрованим в Міністерстві юстиції від 30.03.1994 р. за № 51/260, викладені в додатку № 1
до даних Правил.
Учням Дніпродзержинського ВПУ, що проживають за межами міста, надаються місця у гуртожитку на період навчання безкоштовно.
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня вступників, обсяги прийому, обумовлені наявними ліцензіями та обсягами доведеного державного замовлення, викладені в додатку № 2 до даних Правил.
Медичну комісію на професійну придатність вступники проходять в медичній установі за місцем проживання, за іменними довідками, виданими приймальною комісією училища. Видача довідок здійснюється за наявності всіх документів для вступу. Перелік відповідних спеціалістів визначається відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007р. №246
«Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.07.2007р. за №846/1413.
Порядок роботи приймальної комісії: щотижня (крім неділі та святкових днів) з 8-00 до 18-00 годин.
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Дніпродзержинського ВПУ відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.
Прийом документів на навчання закінчується, як правило, за тиждень до початку занять ( 25.08.2017року).3. ДОКУМЕНТИ ДО ВСТУПУ


3.1. Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву про вступ до Дніпродзержинського ВПУ iз зазначенням обраної професії (спеціальності), форми навчання, місця проживання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу за державним (регіональним) замовленням, в інших випадках - оригінал або завірену копію;
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для навчання на 3-му ступені професійно-технічної освіти (оригінал або його завірену копію);
- медичну довідку за формою 0-86-У;
- картку профілактичних щеплень форми № 063;
- епікриз на підлітка;
- 6 фотокарток розміром 3х4 см ;
- довідку з місця проживання;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- ксерокопію паспорта ( свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
- ксерокопію документа про відношення до військової служби;
- копію документів, що дають право на пільги (за наявності).
Усі ксерокопії завіряються в уставному порядку.
Паспорт (свідоцтво про народження для осiб, якi за вiком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ


4.1. Прийом до Дніпродзержинського ВПУ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» проводиться без вступних випробувань за результатами співбесіди.
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. В разі , якщо кількість вступників не набагато (до 20%) перевершує обсяг державного замовлення, прийом проводиться шляхом конкурсного відбору згідно середнього балу документа про освіту.
Якщо кількість вступників значно перевищує обсяг державного замовлення, прийом здійснюється шляхом тестування.
4.2.1.Тестове завдання складається і затверджується на методичній комісії з трьох предметів (математика, фізика, хімія) по три завдання з кожного предмета та творчого завдання з української мови.
4.2.2. Правильна відповідь на кожне завдання 0,5 бала.
4.2.3. Творче завдання оцінюється до 1,5 балів.
4.2.4. Конкурсним балом є сума середнього балу документа про освіту та балу отриманого під час тестування.
4.2.5. Тестування вступників здійснюється, в разі необхідності,
26 серпня 2017р. згідно графіка складеного приймальною комісією.
4.3. Учні училища, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію та здобули відповідну робітничу кваліфікацію, зараховуються (переводяться) на третій ступень навчання, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі конкурсного відбору.
Конкурсний відбір здійснюється за документами про освіту (диплом кваліфікованого робітника та атестат про повну загальну середню освіту) та шляхом вступного випробування.
Вступне випробування здійснюється в два етапи згідно графіка, складеного приймальною комісією (І етап в період з 19.07.2017р. по 21.07.2017р. для абітурієнтів, які подали заяви до 15.07.2017р., ІІ етап - 26.08.2017р. для абітурієнтів, які подали заяви до 25.08.2017р. ) за 100 фаховими тестами відповідно до напрямку підготовки, які затверджується на методичній комісії.
Правильна відповідь на кожне завдання 0,1 бала.
Конкурсним балом є сума середнього балу атестату про повну загальну середню освіту, диплома кваліфікованого робітника та балу отриманого під час фахового випробування.
4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Дніпродзержинському ВПУ здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).
Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


5. ЗАРАХУВАННЯ


5.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року
№ 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання Дніпродзержинського ВПУ за обраною формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії Дніпродзержинського ВПУ.
5.5. Зарахування до Дніпродзержинського ВПУ здійснюється наказом директора і через інформаційний стенд своєчасно доводиться до відома вступників.
5.6. Після конкурсного відбору зараховування до училища може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією, тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування на навчання за рахунок бюджетних коштів на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного (регіонального) замовлення.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом
10 днів від дня їх початку, відраховуються з Дніпродзержинського ВПУ. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного (регіонального) замовлення з окремих професій (спеціальностей) училище може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом року, а потім знищуються, по що складається відповідний акт.
6.4. Контроль за дотриманням цих правил Дніпродзержинського ВПУ здійснюється департаментом освіти і науки Дніпропетровської ОДА.


Правила прийому до Дніпродзержинського

вищого професійного училища розроблені на

підставі Типових правил прийому до ПТНЗ,

затверджених наказом Міністерства освіти і

науки України від 29.05.2013р. №499